Våra centrala yrkanden 2020Löner

Fackförbundet STs utgångspunkt för avtalskraven är en ettårig avtalsperiod med ett löneutrymme som är i paritet med branschen och andra delar av arbetsmarknaden.

Utrymmet ska vara ett lägstautrymme som beräknas i procent och krontal. Om lokala parter inte kommer överens om annat ska varje medlem i Fackförbundet ST ha en minsta garanterad löneutveckling á 550 kr i månaden. Den garanterade löneutvecklingen ska ske på bruttolön, före skatt.

Löneprocessen behöver utvecklas så att osakliga skillnader i tillämpning och utfall mellan individuella löner och tarifflöner inte uppstår.

Åtgärder för att eliminera osaklighet i lönesättningen ska inte belasta löneöversynsutrymmet.

Alla medarbetare med individuell lönesättning ska erhålla ett årligt lönesamtal.


Arbetsmiljö

Säkerställa nolltolerans
Fackförbundet ST yrkar att rutiner med särskilt fokus på hot och våld, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska upprättas och följas upp i samband med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Motverka Hot och Våld
På grund av den ökade hotbilden för våld och trakasserier mot medarbetare inom Spårtrafiken anser ST att ingen medarbetare ska utsättas för detta. Enbemanning ombord på tåg ska i största möjliga mån elimineras. I de fall enbemanning inte går att undvika yrkar ST på att det ska föregås av en särskild och förstärkt riskbedömning. Teknik kan underlätta men är endast att uppfatta som ett komplement ur skyddssynpunkt.

Ensamarbete
Det ska eftersträvas att arbetet anordnas så att ensamarbete minimeras, helst elimineras. I de fall ensamarbete inte kan uteslutas yrkar Fackförbundet ST på att dessa ska föregås av en särskild och förstärkt riskbedömning. Teknik kan underlätta men är endast att uppfatta som ett komplement ur säkerhetssynpunkt.

Arbetstider
I strävan mot en förbättrad arbetsmiljö behöver tillämpningen av arbetstidsregleringarna belysas med fokus på återhämtning samt möjligheterna att kombinera arbetsliv och fritid, med särskilt beaktande av hemmanärvarotid. Vid planering av arbetstidens förläggning ska även kringliggande aspekter beaktas som kan ha betydelse för god arbetsmiljö och arbetstagarnas hälsa som till exempel framförhållning, restid, viloperioder etc.

Fackförbundet ST yrkar att all tid som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande, det vill säga all bortavarotid, ska räknas som arbetstid.

Hållbart arbetsliv
Fackförbundet ST yrkar att medarbetare har rätt till partiell tjänstledighet med möjlighet att arbeta deltid eller anpassade arbetstider vid olika perioder under arbetslivet. Grundanställningsformen bibehålles under tjänstledighetsperioden.

Viktiga komponenter för att möjliggöra en livsanpassad arbetstid är att tjänstepensionen inte påverkas samt nivån på lönen som man ska erhålla. Ett exempel på formel: Den anställde arbetar x % under en period och har en lön på y % samt 100 % av lönen som underlag för inbetald tjänstepension.


Allmänna anställningsvillkor

Nattarbete
Fackförbundet ST yrkar att definitionen i § 6, mom. 2:7 ska följa § 13a, Arbetstidslagen (1982:673) och fastställas till klockan 22 – 06.


Ledighet

Ledighet med lön, § 14
Fackförbundet ST yrkar att mom.1, punkt G. ändras till:
Vid besök hos sjukvårdsinrättning, företagshälsovård, läkare eller mödravård. Vid besök hos mödravård gäller detta även som medföljande partner.
Tid som åtgår för besöket inklusive restid.


Trygghet

Loss of licence
Fackförbundet ST yrkar att § 15, mom. 4:1:2 ändras i syfte att säkerställa skydd för medarbetare i säkerhetstjänst som förlorar sin anställning, till följd av att hen inte längre uppfyller Transportstyrelsens krav för trafiksäkerhetstjänst, erhåller relevant skydd. Närmare preciseringar angående text i kollektivavtal överlämnas under förhandlingarna.

Fackförbundet ST yrkar att den avsättning som genomförts 2017, på 0,1% till en kollektivavtalsstiftelse, överförs till kommande avtalsperiod i syfte att finansiera en kollektivavtalslösning. Kommer inte parterna överens om en kollektivavtalslösning ska avsatta medel återföras till löneutrymmet.


Restidsersättning

Som en konsekvens av uppfattningen att all tid som medarbetaren står till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid yrkar Fackförbundet ST att all restid räknas som arbetstid och ingår i det ordinarie veckoarbetstidsmåttet. Konsekvensen av detta yrkande blir en revidering av § 9, Restidsersättning m.m. i branschavtalet.


Övriga ersättningar

Uppräkning
Fackförbundet ST yrkar att tillägg och andra förekommande ersättningar som uttrycks i krontal ökas procentuellt i förhållande till avtalsvärde.

Fackförbundet ST yrkar att beloppen för OB-ersättning höjs utöver avtalsvärdet utan avräkning.

Kostnadsersättningar
Fackförbundet ST yrkar att samtliga kostnader som är kopplade till tjänsten eller tjänstens utövande ska bekostas av aktuell arbetsgivare.


Lokala avtal

Implementering av lokala avtal i central avtalsbilaga
Fackförbundet ST yrkar att lokala avtal inom olika trafikslag/trafiksystem implementeras i en särskild bilaga till det centrala branschavtalet. I syfte att säkerställa anställningsvillkor för medarbetarna, bidra till konkurrensneutralitet i branschen vid verksamhetsförändringar och värna den svenska modellen inkluderande det lokala partsarbetet.


https://st.org/paverka/avtalsrorelsen-2020/almega-bransch-spartrafik